ВСУ „Черноризец Храбър“ – СТАРТЪП АКАДЕМИЯ (StartUp Academy)

06/05/2015 | By Simeon Nikolov

This post originally appeared on blog.up.co


ВСУ „Черноризец Храбър“ активно информира региони и общини в страната относно

възможностите, които дават смарт специализациите през последната година и предлага

партньорство на общините, което включва:

 специализирано обучение, което да им помогне да посрещнат новите изисквания за

финансиране, в т. ч. ускорени магистърски програми;

 експертиза за разработване на стратегии за интелигентна специализация;

 подкрепа при тяхното внедряване.

Успешната реализация на нашите студенти зависи от професионалните, социалните и

предприемаческите им компетентности.

Темите за StartUp, Spin-Off, Indie Games Studio са вече реално интегрирани в учебните програми

на студентите от магистърските програми (например „Компютърни игри и анимация“ и

„Дигитален маркетинг и уеб дизайн“) от професионално направление „Информатика и

компютърни науки“ от 2015 г.

През периода 2013-2015 г в рамките на осъществен проект за трансфер на иновации в областта

на предприемачеството между ВСУ „Черноризец Храбър“ и Coventry University Enterprise се

проведоха множество семинари и майсторски класове, с активното участие и на бизнеса по

темите: Дигитално предприемачество, Дигитален маркетинг, Социално предприемачество,

Бизнеси ангели, Gamification, както и тридневно събитие по разработка на компютърни игри Game

Hour).

В рамките на проекта бяха разработени и консултирани с експерти от Ковънтри повече от 10

студентски проекта за стартиращ бизнес. Един от проектите, на Милица Димитрова - с уникална

еко-арт идея, спечели финансиране по „Техностарт“.

По време на практиката си в Англия студенти от специалност „Информатика“ (Момчил Василев

и Петър Анков) участваха и спечелиха първо място в Data Hackathon 2014. Студентът Борис

Георгиев от специалност „Информатика и компютърни науки“ е част от най-успешният проект от

Startup Weekend Varna 2014.

Натрупаният опит и създадените партньорства, екипът от Факултет „Международна икономика

и администрация“ ще приложи и в подготовката на специализирано обучение „СТАРТЪП

АКАДЕМИЯ“, първият модул от което ще се проведе в периода 21-26 септември 2015 г.

www.vfu.bg/cs


×